Η λειτουργία FIN/S Depositary προσφέρει μια απλουστευμένη λύση που καλύπτει τις κύριες εργασίες των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (UCITS) και των Εναλλακτικών Επενδυτικών Fund (AIFMD). Χάρη σ’ έναν ενσωματωμένο διαμορφωτή, το FIN/S ευνοεί τη δημιουργία workflows για την παρακολούθηση όλων των σχετικών ενεργειών με τη φύλαξη assets, την παρακολούθηση της ροής μετρητών και την εποπτεία της λειτουργίας του ταμείου, καθώς και τη συμμόρφωση με τους κανόνες για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (AIFMD-ΔΟΕΕ).

Φύλαξη Περιουσιακών Στοιχείων

Διαμορφώνοντας σχετικές ροές εργασιών, μπορούμε να παρακολουθούμε όλα τα απαιτούμενα βήματα

Πιστοποίηση Ιδιοκτησίας

Επικοινωνία που ζητά νόμιμες αποδείξεις για την ύπαρξη και κατοχή του ενεργητικού.

Τήρηση Αρχείων

Φύλαξη αυτών των εγγράφων

Επικοινωνία που ζητά την ενημέρωση όλων των αποθηκευμένων εγγράφων

NAV reconciliation

Παρακολούθηση Ταμειακών Ροών

Εντοπισμός μη Συμβατών Ταμειακών Ροών

Το FIN/S αναγνωρίζει σημαντικές χρηματικές κινήσεις παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες για αυτές.

Η σπουδαιότητά τους προσδιορίζεται από το NAV, βασιζόμενη στην κάθε μορφής δραστηριότητα ταμειακής ροής.

Για παράδειγμα , 10% NAV σε Συμμετοχές/Εξαγορές

Reconciliation Λογαριασμού

Σχεδιασμένο με έναν ενσωματωμένο μηχανισμό Reconciliation, το FIN/S αναζητά και ενημερώνει για σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ λογαριασμών.

Γενική Εποπτεία Καθηκόντων

Παρακολούθηση Δομής Επενδύσεων

SPV, Τομείς Επενδύσεων και Χαρτοφυλάκια καταγράφονται και απεικονίζονται γραφικά για δέουσα επιμέλεια, εντοπισμό και ανάδειξη τυχόν αλλαγών κατά τη διάρκεια του χρόνου.

Παρακολούθηση Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Το FIN/S Depositary παρακολουθεί τις επενδύσεις του κεφαλαίου ώστε να διασφαλίσει ότι είναι σε ακολουθία με τους δηλωθέντες επενδυτικούς περιορισμούς.