Εναρμονισμένο με ολοένα και πιο περίπλοκους κανονισμούς και οδηγίες, το FIN/S για τα Επενδυτικά Ταμεία καλύπτει όλες τις κατηγορίες και τύπους Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (UCITS) και Εναλλακτικών Επενδυτικών Fund (AIF) όπως ΕνιαίαFund, Fund-“Umbrella”, Αμοιβαία Κεφάλαια με Κατηγορίες Μεριδίων ή Αμοιβαία Κεφάλαια με Share Classes. Το FIN/S περιλαμβάνει ισχυρές και ασφαλείς λειτουργίες για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων της Διαχείρισης Επενδύσεων, του Fund Administration του Transfer Agent Management Μέσω αυτόματων διαδικασιών και με τη χρήση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας σε κάθε τμήμα, ο Οργανισμός επιτυγχάνει τη βελτιστοποίηση των πρακτικών και της αποτελεσματικότητάς του.

To-Do

Οθόνη υποδοχής

Μέσω της “Oθόνης Yποδοχής” το FIN/S προσφέρει μια ενοποιημένη επισκόπηση των καθημερινών εργασιών, ειδοποιήσεων ή επερχόμενων events, με φιλικό και κατανοητό τρόπο. Τόσο οι Relationship Managers (RMs) όσο και οι Σύμβουλοι μπορούν να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών, να καθορίζουν προτεραιότητες, να προγραμματίζουν και να οργανώνουν δραστηριότητες και γεγονότα, να προβάλλουν και να διαχειρίζονται όλες τις ενέργειες (π.χ. έγκριση Εντολών ή ενδεχόμενες εκκρεμότητες (π.χ. ληξιπρόθεσμα έγγραφα) που σχετίζονται με χαρτοφυλάκια και πελάτες.

Εκτός από τις καθημερινές ειδοποιήσεις, δραστηριότητες κ.λπ., οι RMs και οι Σύμβουλοι μπορούν επίσης να παρακολουθούν εργασίες που έχουν καθυστερήσει ή έχουν ολοκληρωθεί εντός του προηγούμενου μήνα ή έχουν ημερομηνία λήξης στο μέλλον.

Except from the daily notifications, alerts, activities, etc., Relationship Managers and Advisors can also monitor tasks that are overdue, or have been completed within the previous month, or have a due date in the future.

Η “Ημέρα Μου” (“My Day”) – Χρονοδιάγραμμα

Το FIN/S οργανώνει τις καθημερινές εργασίες του προσωπικού (RMs, επενδυτικοί σύμβουλοι, προσωπικό middle & back office), ώστε να είναι σε θέση να αυξάνουν την παραγωγικότητα και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας στους πελάτες τους.

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τις εργασίες τους. Όλες οι ενέργειες καταγράφονται, ενώ για την καλύτερη διαχείριση παράγεται μια αναφορά με όλες τις αντίστοιχες πληροφορίες.

Μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες οι εργασίες διαμορφώνονται και ενημερώνονται αυτόματα, ενώ στη συνέχεια ομαδοποιούνται αξιοποιώντας μια απλή και εύχρηστη διαχείριση.

to-do-devices

CRM

Η Διαχείριση Πελατών συμμορφώνεται πλήρως με τις οδηγίες MiFID II & GDPR, προσφέροντας ασφάλεια στον σύμβουλο επενδύσεων μέσω της εφαρμογής κανόνων και διαδικασιών.

Κάθε πελάτης μπορεί να έχει στην κατοχή του πολλαπλά χαρτοφυλάκια μέσω πολλαπλών συμβάσεων. Επίσης, μπορεί να είναι είτε ο μοναδικός κάτοχος ενός χαρτοφυλακίου είτε ένας από τους πολλούς κατόχους του.

Για κάθε πελάτη / χαρτοφυλάκιο διατηρείται ιστορικό κινήσεων, καθώς και ολόκληρη η επικοινωνία από την έναρξη της συνεργασίας, χωρίς αλλαγές ή προσαρμογές.

Η συγκέντρωση όλων των πληροφοριών γύρω από πελάτες και χαρτοφυλάκια σε μία οθόνη, διευκολύνει τους RMs και τους Συμβούλους να παρακολουθούν και να επιβλέπουν σε φιλικό περιβάλλον χρηστών οτιδήποτε ενδέχεται να χρειαστούν αναφορικά με τους πελάτες τους.

Τα προσωπικά δεδομένα, τα στοιχεία επικοινωνίας, οι επενδυτικές οδηγίες, οι κατηγορίες που ορίζονται από τον χρήστη (π.χ. Είδος Υπηρεσίας), καθώς και η πολιτική τιμολόγησης, είναι διαθέσιμες με μια ματιά:

Επενδυτικό προφίλ (KYC/AML) και Κατηγοριοποίηση

Ένα σύνολο ερωτηματολογίων μπορεί να σχεδιαστεί ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Το FIN/S κατηγοριοποιεί αυτόματα τους πελάτες και τα χαρτοφυλάκιά τους με προηγμένους διαμορφώσιμους αλγορίθμους για τον υπολογισμό της βαθμολογίας.

Πρόγραμμα χρεώσεων & Προσαρμογή συμφωνιών ανά χαρτοφυλάκιο

Το FIN/S παρέχει μια ευέλικτη και αυτοματοποιημένη πλατφόρμα επεξεργασίας χρεώσεων που υποστηρίζει τον διαφανή υπολογισμό και είσπραξη οποιουδήποτε είδους τέλους και προμήθειας.

Οι καθημερινές ανάγκες που σχετίζονται με τις χρεώσεις καλύπτονται με ακρίβεια και συνέπεια: προμήθειες και τέλη σε επίπεδο συναλλαγής, αναλύσεις προμηθειών, περιοδικά τέλη, ημερήσιες προσαυξήσεις, υπεραξίες / υψηλά τέλη υδατοσήμου, εφαρμογή εκπτώσεων ή ποσοστά. Υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού κανόνων με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως ο τύπος του παγίου, ο αντισυμβαλλόμενος ή το νόμισμα.

Ο μηχανισμός χρεώσεων του FIN/S επιτρέπει την εφαρμογή κανόνων σχετικά με διαφορετικές και περίπλοκες συμφωνίες με πελάτες, αντισυμβαλλομένους και άλλους ενδιαφερόμενους.

Τα στελέχη που επιδιώκουν να καθορίσουν τη συνολική πολιτική χρεώσεων για κάθε χαρτοφυλάκιο, μπορούν είτε να επιλέξουν μέσα από μια λίστα προεπιλεγμένων συμβάσεων για κάθε χρέωση, είτε να εφαρμόσουν διαφορετικούς κανόνες σε προκαθορισμένες συμφωνίες, μέσα από μια απλή και φιλική προς τον χρήστη διαμόρφωση.

Με αυτόν τον τρόπο, τα στελέχη μπορούν να ορίζουν διαφορετικές πολιτικές ανά χαρτοφυλάκιο εύκολα και αποτελεσματικά, χωρίς να χρειάζεται να σχεδιάζουν, να διαχειρίζονται και να τηρούν πολιτικές χρεώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρακολούθηση Επικοινωνίας

Το FIN/S διατηρεί ένα πλήρες ιστορικό επικοινωνίας με τον πελάτη, προσφέροντας προηγμένες διαδικασίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αυτόματη αποστολή εγγράφων όπως Δηλώσεις, Αναφορές ή Σημειώσεις Συμβολαίων. Μπορεί επίσης να ρυθμιστεί ώστε να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχεδιασμένα να απαντηθούν με προεπιλεγμένες απαντήσεις. Τέλος, το FIN/S επιτρέπει στους χρήστες να συγχρονίζονται με το MS-Outlook για να καταγράφουν κάθε επικοινωνία σχετική με ζητήματα που αφορούν τον πελάτη.

Ιστορικό και Επισκόπηση επενδύσεων 360ο

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι των πελατών και των εταιρειών, οι RMs και οι Σύμβουλοι χρειάζεται να έχουν συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να επικεντρωθούν απερίσπαστοι στη διαχείριση χαρτοφυλακίου και στην ανάλυση των επιλογών τους.

Η Επισκόπηση Επενδύσεων του FIN/S παρουσιάζει οτιδήποτε ενδέχεται να χρειαστείτε για μια γενική εικόνα των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων:

 • Κατανομή και ανάλυση των επενδύσεων

 • Ανάλυση απόδοσης και δείκτη χαρτοφυλακίου

 • Ανάλυση και προβλέψεις ταμειακών ροών

 • Ανάλυση επενδυτικών προϊόντων ανά πελάτη

 • Μεμονωμένη ή μαζική εντολή για μια ομάδα πελατών

 • Σενάρια “What If”

Η λειτουργία “Drill Down” είναι διαθέσιμη για επενδυτικές θέσεις ή ταμειακά υπόλοιπα.

Επενδυτικές Προτάσεις

Το FIN/S προσφέρει μια νέα λειτουργικότητα με τίτλο “Αναλύσεις και Επενδυτικές Προτάσεις” για την καταγραφή και διαχείριση των επενδυτικών προτάσεων κάθε εταιρείας, οι οποίες ταξινομούνται με βάση τις κατηγορίες πελατών (π.χ. προφίλ κινδύνου, διάρκεια της επένδυσης, οικονομική κατάσταση).

Μια πρόταση επένδυσης μπορεί να καθοριστεί από έναν σύμβουλο και, μόλις γίνει αποδεκτή, έχει τη δυνατότητα μετατροπής σε εντολές για μια ολοκληρωμένη επένδυση, προσαρμοσμένη εξειδικευμένα σε έναν συγκεκριμένο πελάτη.

Πωλήσεις & Μάρκετινγκ

Το FIN/S περιλαμβάνει μια ενότητα που αφορά στο μάρκετινγκ που επιτρέπει στις εταιρείες να υλοποιούν με ευκολία πρακτικές μάρκετινγκ, π.χ. με την αποστολή στοχευμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ομάδες υπαρχόντων ή υποψήφιων πελατών για την προώθηση της επενδυτικής στρατηγικής.

Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τα προφίλ πελατών, ενώ κατά περίπτωση ενδέχεται να υποστηρίζεται από συνημμένα αρχεία. Παραμένοντας σε συγχρονισμό με το MS-Outlook, το FIN/S έχει τη δυνατότητα να διατηρεί αρχεία των απαντήσεων και των ενδιαφερόντων των πελατών, διαθέσιμα για περαιτέρω επεξεργασία. Όλες οι πρακτικές και λειτουργίες επικοινωνίας συμμορφώνονται με τη ρύθμιση GDPR.

Υποψήφιοι Πελάτες

Το FIN/S συλλέγει ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με υποψήφιους πελάτες, προερχόμενες είτε από καμπάνιες μάρκετινγκ είτε μέσω αυτό-εγγραφής στο Robo Advisory, ενώ στη συνέχεια παρέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα στους RMs (onboarding φάση Robo Advisor, επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Διαχείριση Εντολών

Άμεση επεξεργασία και προσαρμόσιμες ροές εργασιών

Το σύστημα διαχείρισης του FIN/S απλοποιεί τους κύκλους ζωής των εντολών, από τη συμπλήρωση έως την εκτέλεση και την πληρωμή τους, με άμεσες διαδικασίες και προσαρμόσιμες ροές εργασιών. Ανάλογα με την υπηρεσία υπάρχει η δυνατότητα ορισμού διαφορετικών τύπων εντολών.

To σύστημα είναι σχεδιασμένο με απλό και αποτελεσματικό τρόπο, καλύπτοντας ταυτόχρονα ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών μέσων, πολιτικές τιμολόγησης πελατών, σχέσεις multi-broker και ανάγκες πολλαπλών νομισμάτων.

Επενδυτική Πολιτική & Κατευθυντήριες Γραμμές

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου πώλησης προϊόντων ασύμβατων με το προφίλ του πελάτη:

Εάν απαιτούνται εγκρίσεις, αποστέλλονται αυτόματα ειδοποιήσεις στους RMs ή τους συμβούλους προκειμένου να τις προχωρήσουν. Οι εγκρίσεις μπορούν να δοθούν ή να απορριφθούν μέσω κινητού τηλεφώνου, Tablet ή ενός προγράμματος περιήγησης ιστού υπολογιστή (web browser) των Συμβούλων.

Κανονιστική Συμμόρφωση

Οι έλεγχοι συμμόρφωσης εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο για τη διασφάλιση της συμβατότητας των εντολών με κανονισμούς ή άλλους περιορισμούς.

Κατά την εκτέλεση της εντολής πραγματοποιούνται online έλεγχοι σχετικοί με κανονισμούς, επενδυτικούς περιορισμούς, προκαθορισμένα όρια, έγγραφα πελατών και υπόλοιπα μετρητών.

Όσον αφορά τους ηλεκτρονικούς ελέγχους, οι αιτήσεις έγκρισης απευθύνονται σε εξουσιοδοτημένους χρήστες (φορητή συσκευή και οθόνη FIN/S “Η μέρα μου” – “My Day”) ώστε να προχωρήσει η διαδικασία έγκρισης. Ανάλογα με την απάντηση, η κατάσταση της εντολής ενημερώνεται ηλεκτρονικά.

Αν χρειαστεί, το FIN/S μπορεί να δημιουργήσει και να αποστείλει αυτόματα στον πελάτη έναν έλεγχο συμβατότητας και/ή καταλληλότητας.

Έκθεση Ex-Ante

Οι χρεώσεις και οι φόροι ενημερώνονται αυτόματα. Εφόσον χρειαστεί, μπορεί να αποσταλεί αυτόματα μια αναφορά Ex-Ante στον πελάτη ώστε εκείνος να έχει τη δυνατότητα να δεχτεί ή να απορρίψει μια εντολή χρησιμοποιώντας το κινητό τηλέφωνο, το tablet ή ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού υπολογιστή (web browser).

Διαχείριση Αυτόματης Εκτέλεσης & Υποστήριξη multi-broker

Το FIN/S υποστηρίζει την αυτόματη δρομολόγηση εντολών σε αντισυμβαλλόμενους (πρωτόκολλο FIX). Παράλληλα, είναι διαθέσιμες επιπρόσθετες διασυνδέσεις με άλλα συστήματα δρομολόγησης εντολών.

Μοντελοποίηση και Rebalancing χαρτοφυλακίων

Το FIN/S διαχειρίζεται τα μοντέλα μέσω ενός εξελιγμένου αλλά και απλουστευμένου συστήματος που προσαρμόζει αυτόματα τη συμμετοχή κάθε τίτλου. Χρησιμοποιώντας καλάθια μοντέλων εντός των χαρτοφυλακίων, το FIN/S μειώνει τον αριθμό των μοντέλων που χρειάζεται να διατηρούν οι εταιρείες, προσφέροντας αποτελεσματικότητα και ευελιξία στους επενδυτές. Επιπλέον, αναπτύσσοντας το ισχυρό επενδυτικό εργαλείο Markowitz, το FIN/S συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των μοντέλων.

Μαζικές εντολές Πολλαπλών Χαρτοφυλακίων (Bulk Orders)

Αφού δημιουργήσει τις εντολές για τους επιλεγμένους πελάτες, το σύστημα μπορεί να τις ομαδοποιήσει εφαρμόζοντας διαφορετικά κριτήρια (π.χ. ανά προϊόν, ανά είδος εντολής). Έτσι, αυτές οι “μαζικές” εντολές συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο (π.χ. με τη μορφή excel) και διαβιβάζονται στους αντισυμβαλλομένους. Μετά την εκτέλεση των μαζικών εντολές, το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα ταξινόμησης των συναλλαγών με βάση την αρχική ομαδοποίηση.

Οι εντολές μπορούν να προωθηθούν στους αντισυμβαλλομένους μέσω πρωτοκόλλου FIX ή άλλων προσαρμοσμένων APIs.

Διασυνδέσεις με τα βασικά τραπεζικά συστήματα

To FIN/S μπορεί επίσης να συνδεθεί με το Κεντρικό Τραπεζικό Σύστημα δημιουργώντας online blockings στους λογαριασμούς μετρητών πελατών, παρέχοντας αυτοματοποιήσεις σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες.

Αναλύσεις και Αναφορές

DashBoards

Οι πίνακες ελέγχου (Dashboards) του FIN/S παρέχουν στη Διεύθυνση Διαχείρισης, τους Relationship Managers (RMs) και τους Συμβούλους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τους υπό διαχείριση πελάτες, με έναν σύγχρονο και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο.

Τα δεδομένα σχεδιάζονται και παρουσιάζονται σε διαφορετικά σχήματα, όπως πίνακες, διαγράμματα πίτας, ιστογράμματα ή μετρητές, προσφέροντας μια συνολική εικόνα των πελατών και των επενδυτικών μέσων, ενώ οι διαδικασίες επεξεργασίας και τα εργαλεία αναφοράς διευκολύνουν τους χρήστες στις καθημερινές τους εργασίες.

Επιπλέον, οι παρεχόμενοι Βασικοί Δείκτες απόδοσης (KPIs) προσφέρουν σημαντικές στατιστικές απεικονίσεις για τους σκοπούς της διαχείρισης:

Ανάλυση Απόδοσης Χαρτοφυλακίου

Η EFFECT προσφέρει βελτιωμένη λειτουργικότητα για τη μέτρηση της απόδοσης, με βάση είτε το χρήμα είτε τον χρόνο.

Μέσα από απλά βήματα, το σύστημα παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται οι διαχειριστές για να αξιολογήσουν και να παρουσιάσουν τα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια. Επιπλέον, οι περιοδικές ή ετήσιες αποδόσεις μπορούν εύκολα να υπολογιστούν, είτε για το σύνολο του χαρτοφυλακίου είτε για συγκεκριμένους τομείς ή ακόμη και για συγκεκριμένα επενδυτικά προϊόντα. Η απόδοση μπορεί να υπολογιστεί είτε με βάση όλα τα έξοδα, είτε με συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών είτε με αποκλεισμό όλων των εξόδων.

Ταυτόχρονα, το σύστημα υπολογίζει την απόδοση για χαρτοφυλάκια αναφοράς και μοντέλα χαρτοφυλακίων.

Συγκεκριμένα, η ενότητα Ανάλυση Απόδοσης περιλαμβάνει:

 • CaΥπολογισμό της απόδοσης για οποιαδήποτε περίοδο, συμπεριλαμβανομένων ή εξαιρουμένων των εξόδων

 • Υπολογισμό ρευστοποιημένων ή μη κερδών ή ζημιών

 • Ιστορικό απόδοσης

 • Χαρτοφυλάκιο έναντι Δείκτη Αναφοράς

 • Συνεισφορά απόδοσης

 • Αναφορά απόδοσης

Διαχείριση κινδύνου

To FIN/S περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης κινδύνων

Με το σύστημα διαχείρισης κινδύνων του FIN/S παρέχεται η δυνατότητα στο προσωπικό των οργανισμών για προσδιορισμό, υπολογισμό και έλεγχο όλων των κινδύνων που σχετίζονται με κάθε επενδυτική στρατηγική. Το σύστημα διασφαλίζει μια ενδεδειγμένη, τεκμηριωμένη και τακτικά ανανεώσιμη διαδικασία σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς στόχους, την επενδυτική στρατηγική και τις ρυθμιστικές αρχές.

Αξία σε κίνδυνο (VaR)

Το Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων περιλαμβάνει αλγόριθμους για τον υπολογισμό της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk – VaR) με τρεις μεθόδους: την ιστορική μέθοδο, τη μέθοδο διακύμανσης-συνδιακύμανσης και τη μέθοδο προσομοίωσης του Monte Carlo.

Επίσης, το σύστημα περιλαμβάνει:

 • Εκ των υστέρων έλεγχο Value at Risk (VaR)

 • Μετρήσεις Compμonent και Relative VaR σε συσχετισμό με τον δείκτη αναφοράς (benchmark) του χαρτοφυλακίου

 • Μετρήσεις κινδύνου αγοράς, όπως Ενεργή Απόδοση, Τυπική Απόκλιση, Μεταβλητότητα, Κίνδυνος Βήτα κ.λπ.

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

Το FIN/S περιλαμβάνει αλγορίθμους για τον υπολογισμό των συνηθέστερων δεικτών κινδύνου όπως:

 • Stress Testing με χρήση σεναρίων βάσει ιστορικού

 • Κίνδυνος ρευστότητας

 • Παγκόσμια Έκθεση (προσέγγιση δέσμευσης) και Έκθεση Παραγώγων

 • Δείκτης Συνθετικού Κινδύνου και Ανταμοιβής (SRRI) για αμοιβαία κεφάλαια

Στρατηγικές Επενδύσεων

Σχεδίαση επενδυτικής πρότασης

Το FIN/S έχει τη δυνατότητα να καταγράφει τις επενδυτικές προτάσεις για κάθε Οργανισμό, οι οποίες ταξινομούνται βάσει κατηγοριών πελατών.

Κάθε πρόταση περιλαμβάνει:

 • Ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά προϊόντα

 • Ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί: Διακράτηση/Αγορά/Πώληση

 • Αριθμό Μονάδων / Αξία / ή Ποσοστό Χαρτοφυλακίου

 • Παράγοντες κινδύνου (Μέγιστη απώλεια)

 • Επεξήγηση της καταλληλότητας της πρότασης για τον Οργανισμό

 • Συχνότητα ενημέρωσης της ανάλυσης και κοινοποίησής της στον πελάτη

 • Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την πρόταση (Δημιουργός)

 • Ημερομηνία διαμόρφωσης της πρότασης

Το FIN/S θα υπολογίσει τις αμοιβές των πελατών βάσει των αναλύσεων και των επενδυτικών προτάσεων σε συνδυασμό με την τιμολογιακή πολιτική που έχει αποφασίσει και εφαρμόσει ο Οργανισμός.

Μοντέλα Χαρτοφυλακίων και Σχεδιασμός Δεικτών Αναφοράς

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Επενδύσεων, μπορούν να δημιουργηθούν εξειδικευμένα “μοντέλα χαρτοφυλακίων”, τα οποία θα επανεξεταστούν για την καθημερινή τους απόδοση.

Με βάση τα μοντέλα αυτά, η σύνθεση των προϊόντων τους θα μπορούσε να μετατραπεί σε πραγματικά μοντέλα που συνδέονται με τα χαρτοφυλάκια πελατών, ανάλογα με το προφίλ κινδύνου τους.

Η χρήση των μοντέλων H.Markowitz και W. Sharpe (CAPM) επιτρέπει τον επιστημονικό ορισμό της στρατηγικής σύνθεσης χαρτοφυλακίου. Χρησιμοποιώντας τους δείκτες στατιστικής ανάλυσης, οι υπάρχοντες αλγόριθμοι μεγιστοποιούν την απόδοση του χαρτοφυλακίου για έναν συγκεκριμένο κίνδυνο ή, εναλλακτικά, καθορίζουν τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου “θυσιάζοντας” πιθανές αποδόσεις. Η διαγραμματική αναπαράσταση του κινδύνου έναντι της απόδοσης, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη παρουσίαση της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου και την άμεση απόκριση του συστήματος προσφέρουν εξαιρετική λειτουργικότητα σε ένα συνολικά ισχυρό εργαλείο βελτιστοποίησης.

Η επιλογή ενός κριτηρίου αναφοράς αποτελεί χαρακτηριστικό του επενδυτικού προφίλ στο χαρτοφυλάκιο κάθε πελάτη. Κάθε χαρτοφυλάκιο έχει τη δυνατότητα καθορισμού ενός συγκεκριμένου σημείου αναφοράς, το οποίο μπορεί να αποτελείται από:
– δείκτες της αγοράς
– συνδυασμό δεικτών αγοράς και επιτοκίων
– συνδυασμό άλλων σημείων αναφοράς

Τα σημεία αναφοράς υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα σε καθημερινή βάση. Η σύγκριση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου με τον δείκτη αναφοράς παρουσιάζεται διαγραμματικά.

Μετασυναλλακτικές Λειτουργίες (Post-Trade)

Το FIN/S παρέχει στο τμήμα Back Office τις παρακάτω λειτουργίες:

 • Επεξεργασία και Ιστορικό Συναλλαγών

 • Σύνθετους υπολογισμούς Προμηθειών & Αμοιβών

 • Λογαριασμό & Διαχείριση Μετρητών

 • Υπολογισμούς Περιοδικών Χρεώσεων

 • Αξιολόγηση Θέσεων & Δεδουλευμένων

 • Δείκτες και Σχεδιασμό Σημείων Αναφοράς

 • Λογιστική Εταιρικής Σχέσης

Επεξεργασία Συναλλαγών

Η ταχεία ενημέρωση των συναλλαγών είναι έργο υψηλής σημασίας για κάθε τμήμα Back Office. Το FIN/S βελτιώνει τις διαδικασίες ενημέρωσης προσφέροντας:

 • Αυτόματη εισαγωγή συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικών αρχείων των Χρηματιστών

 • Αυτόματη εισαγωγή συναλλαγών από αρχεία excel

 • Εγχειρίδια, όπου απαιτείται

 • Αυτόματες συμφωνίες με θεματοφύλακες

 • Διαδικασίες απόδοσης μαζικών εντολών (Bulk orders)

 • Πρόταση για προθεσμιακές καταθέσεις

Προμήθειες, Χρεώσεις & Φορολογία

Η ενότητα των αμοιβών παρέχει μια πλήρως παραμετρική πλατφόρμα για τη διαχείριση των πληρωμών, των φόρων, των δαπανών και άλλων χρεώσεων, εφαρμόζοντας υπολογισμούς οποιουδήποτε είδους σε οποιοδήποτε νόμισμα. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης περιοδικών τελών σε κάθε πώληση, αντίστοιχα στην περίοδο κατοχής του τίτλου.

Περιοδικές Χρεώσεις

Το FIN/S υπολογίζει τις περιοδικές χρεώσεις βάσει της εξειδικευμένης συμφωνίας κάθε πελάτη, δημιουργώντας αυτόματα τις συναλλαγές χρέωσης και εκδίδοντας τιμολόγια για κάθε χαρτοφυλάκιο.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να απεικονίζονται καθημερινά δεδουλευμένες χρεώσεις, παρέχοντας την πραγματική εικόνα της τακτικής απόδοσης των χαρτοφυλακίων.

Λογιστική Εταιρικής Σχέσης

Κάθε συνεργάτης έχει πρόσβαση μόνο στους δικούς του πελάτες και μπορεί να εισάγει εντολές και συναλλαγές μόνο για αυτούς καθώς και να ελέγχει μόνο τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια/πελάτες του. Ο υπολογισμός της αμοιβής των αντιπροσώπων είναι εξαιρετικά παραμετρικός, σε σημείο που να καλύπτει οποιαδήποτε συμφωνία μπορεί να ισχύσει. Παράλληλα, περιλαμβάνονται εκθέσεις διαχείρισης τόσο για τις αμοιβές των αντιπροσώπων, όσο και για τον έλεγχο της απόδοσης των επενδύσεων των πελατών τους.

Διαχείριση Επενδυτικών Προϊόντων

Μέσω της Διαχείρισης Επενδυτικών Προϊόντων, ο Οργανισμός παρακολουθεί κάθε είδους επενδυτικά προϊόντα που μπορεί να περιλαμβάνονται σε ένα Χαρτοφυλάκιο.

Στο παρόν τμήμα τηρούνται όλες οι λεπτομέρειες κάθε επενδυτικού μέσου: παρέχονται περίοδοι πληρωμής κουπονιών για ομόλογα και άλλα παρόμοια προϊόντα, ενώ όλες οι πληροφορίες για οποιαδήποτε εταιρική πράξη διατηρούνται σε καθορισμένες, ευέλικτες μορφές. Αυτές οι πληροφορίες αξιοποιούνται από το FIN/S για την αυτόματη ενημέρωση κάθε χαρτοφυλακίου.

Κατηγοριοποίηση προϊόντων

Τα προϊόντα μπορούν να ταξινομηθούν σε διαμορφωμένες από τον χρήστη κατηγορίες, παρέχοντας ένα ισχυρό εργαλείο για την υλοποίηση επενδυτικών στρατηγικών και ελέγχου της συμβατότητας των πελατών.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επισύναψης παρατηρήσεων και εγγράφων σε κάθε καρτέλα προϊόντος, έτσι ώστε να διατηρείται ιστορικό οποιωνδήποτε πληροφοριών που θεωρούνται σημαντικές.

Τιμολόγηση

Με βάση τη μέθοδο του FIN/S, κάθε Οργανισμός μπορεί να καθορίσει μία ή περισσότερες πηγές τιμολόγησης, αξιοποιώντας τη δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών τιμών για το ίδιο προϊόν.

Σύμφωνα με την πολιτική τιμολόγησης του Οργανισμού, ορίζεται μια πρωτεύουσα πηγή τιμών (π.χ. Bloomberg), αλλά η φόρμα μπορεί επίσης να επιλέξει να χρησιμοποιήσει μια διαφορετική πηγή (π.χ. Reuters) για συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια και για συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων (π.χ. Ομόλογα).

Τα δεδομένα ενημερώνονται και υποστηρίζονται μέσω ροών από εξωτερικές πηγές όπως το Bloomberg και το Reuters. Η εισαγωγή μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους, είτε μέσω μιας άμεσης διασύνδεσης με την πηγή είτε μέσω ενός αρχείου excel ή csv.

Το σύστημα υποστηρίζει επίσης στρατηγικές για την ποιότητα των δεδομένων, όπως εκθέσεις για τον έλεγχο της εγκυρότητας όλων των πληροφοριών που ανακτώνται από εξωτερικούς παρόχους και εισάγονται στη βάση δεδομένων.

Διασυνδέσεις με παρόχους δεδομένων παγκόσμιας εμβέλειας

Η διασύνδεση με παρόχους δεδομένων παγκόσμιας εμβέλειας, όπως το Bloomberg, μπορεί να επικοινωνεί πληροφορίες όπως:

 • Προδιαγραφές προϊόντων ώστε οι κάρτες τους να συμπληρώνονται αυτόματα

 • Στοιχεία εταιρικής πράξης, σύμφωνα με τις καθημερινές ανακοινώσεις του εκδότη

 • Καθημερινή διακύμανση τιμών

Η EFFECT παρέχει επίσης τη δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης/επικοινωνίας με το Bloomberg για τη λήψη στατικών δεδομένων και την αυτόματη δημιουργία νέων προϊόντων ή την ενημέρωση των τρεχουσών (π.χ. κουπονιών ομολόγων). Με βάση τις οριοθετημένες ροές εργασιών, προστίθεται μια νέα εργασία στο “My Day” (“Ημέρα μου”) για το back office, προκειμένου να προχωρήσει στην επικαιροποίηση πρόσθετων πληροφοριών, όπως οι κατηγορίες που ορίζονται από το χρήστη (π.χ. γεωγραφική κατανομή, αξιολόγηση κινδύνου).

Εκτός από τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, η πλατφόρμα FIN/S παρέχει πληροφορίες για τα νομίσματα, τις αγορές, καθώς και για στοιχεία MIFID II (CFI, μέγεθος tick).

Εταιρικές πράξεις

Το FIN/S αυτοματοποιεί πλήρως τις σύνθετες εργασίες που αφορούν εταιρικές πράξεις, αντιμετωπίζοντας τις με έναν ομοιόμορφο και εξαιρετικά απλό και φιλικό προς το χρήστη τρόπο.
Όλες οι εταιρικές πράξεις για όλους τους τύπους προϊόντων αντιμετωπίζονται με την ίδια διαδικασία, η οποία διασφαλίζει τον πλήρη έλεγχο και εξαλείφει τις πιθανότητες σφαλμάτων.

Έξοδα και Χρεώσεις

Διαχείριση συναλλαγών & περιοδικών εξόδων

Η λειτουργία EFFECT Fees προσφέρει μια πλήρως παραμετρική πλατφόρμα η οποία εφαρμόζει υπολογισμούς οποιουδήποτε είδους σε οποιοδήποτε νόμισμα για τη διαχείριση των εξόδων , των φόρων, και άλλων χρεώσεων.

Αντίστοιχα, υπολογίζει τα περιοδικά έξοδα (Έξοδα επιτήρησης, διαχείρισης και απόδοσης) βάσει της συγκεκριμένης συμφωνίας κάθε πελάτη, δημιουργεί αυτόματα συναλλαγές χρέωσης για κάθε χαρτοφυλάκιο και εκδίδει τιμολόγια.

Η Τράπεζα μπορεί να υπολογίζει τα περιοδικά έξοδα για την περίοδο εφαρμογής (π.χ. ανά τρίμηνο) και ο υπολογισμός μπορεί να βασιστεί είτε στη μέση ΚΑΕ (Καθαρή Αξία Ενεργητικού) των χαρτοφυλακίων είτε στην ΚΑΕ κατά την τελευταία ημερομηνία της επιλεγμένης περιόδου.

Τα ποσοστά που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των περιοδικών εξόδων ενδέχεται να εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως ο υπο-θεματοφύλακας, ο τύπος των προϊόντων ή ο τύπος των πελατών, ενώ μπορούν επίσης να καθορίζονται ελάχιστες ή ανώτατες χρεώσεις.

Διαχείριση Φορολόγησης

Ο πίνακας Φορολόγησης είναι εξαιρετικά αναλυτικός, παρέχοντας στον χρήστη όλους τους διαθέσιμους φορολογικούς υπολογισμούς, βάσει διαφορετικών προϊοντικών κατηγοριών, κατοικίας πελάτη, τύπου εισοδήματος, ή μέρους που παρακρατεί τον φόρο. Το σύστημα απεικονίζει αυτές τις πληροφορίες ανά συναλλαγή, στην ενότητα Σημειώσεις Σύμβασης.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η περιοδική έκδοση φορολογικών βεβαιώσεων κάθε φορά που απαιτείται από τον Νόμο, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε σκοπό.

Περιοδικές Αναφορές

Δήλωση Πελάτη

Το σύστημα μπορεί να παρέχει κάθε είδους δήλωση για ενεργά Χαρτοφυλάκια. Το οριζόμενο Νόμισμα Αναφοράς χρησιμοποιείται ανά Χαρτοφυλάκιο ή/και ανά Πελάτη. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη συχνότητα και τα μέσα αποστολής της δήλωσης καθορίζονται στο σύστημα ανά Χαρτοφυλάκιο. Το σύστημα διευκολύνει επίσης τη χρήση διαφορετικής διεύθυνσης αλληλογραφίας ανά Χαρτοφυλάκιο.

Η Δήλωση συμμορφώνεται πλήρως με τη MiFID II.

Η Δήλωση είναι παραμετρική και μπορεί να διαμορφωθεί με βάση τις παρακάτω ενότητες:

 1. Περίληψη Χαρτοφυλακίου – γενικές πληροφορίες και διαγράμματα πίτας
 2. Αξιολόγηση Χαρτοφυλακίου – τόσο σε νόμισμα βάσης όσο και σε νόμισμα αναφοράς ανά κατηγορία και τίτλο asset, επιπλέον των διαφορών απόδοσης και συναλλαγματικών ισοτιμιών
 3. Προϊόντα Περιοδικών Επενδύσεων και ταμειακές συναλλαγές τόσο σε νόμισμα βάσης όσο και σε νόμισμα αναφοράς
 4. Έσοδα Χαρτοφυλακίου ανά περίοδο
 5. Μελλοντικές ταμειακές ροές
 6. Απόδοση έναντι δείκτη αναφοράς για 3 περιόδους
 7. Δαπάνες / αμοιβές/ προμήθειες περιόδου
 8. Αποποίηση ευθυνών – Σημειώσεις

Όλες οι δηλώσεις μπορούν εύκολα να μεταφραστούν σε οποιαδήποτε γλώσσα απαιτηθεί.

Ρυθμιστικές αναφορές

Το FIN/S ακολουθεί τη νομοθεσία και μπορεί να παράσχει τις απαιτούμενες αναφορές κανονιστικών ρυθμίσεων.

SWIFT engine

Η λειτουργία Custody (Θεματοφυλακή) μπορεί να αναγνωρίζει εισερχόμενα μηνύματα ή να παράγει εξερχόμενα μηνύματα. Ο μηχανισμός SWIFT του συστήματος είναι εξαιρετικά παραμετρικός και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να υποστηρίζει όλα τα μηνύματα SWIFT MT5 **. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αναγνωρίζει και να παράγει διαφορετικά μηνύματα που καλύπτουν τη ροή εργασιών του Οργανισμού. Ορισμένα από τα μηνύματα που έχουν ήδη διαμορφωθεί είναι τα εξής:

 1. MT544: Επιβεβαίωση παραλαβής ελευθέρα πληρωμής
 2. MT545: Επιβεβαίωση παραλαβής έναντι πληρωμής
 3. MT546: Επιβεβαίωση παράδοσης ελευθέρα πληρωμής
 4. MT547: Επιβεβαίωση παράδοσης έναντι πληρωμής
 5. MT535: Statement of Holdings
 6. MT536: Statement Συναλλαγών
 7. MT537: Statement εκκρεμών συναλλαγών
 8. MT540: Παραλαβή ελευθέρα πληρωμής
 9. MT541: Παραλαβή έναντι πληρωμής
 10. MT542: Παράδοση ελευθέρα πληρωμής
 11. MT543: Παράδοση έναντι πληρωμής
 12. MT548: Ενημέρωση επεξεργασίας και status διακανονισμού
 13. MT564: Ειδοποίηση Εταιρικής Πράξης
 14. MT566 : Επιβεβαίωση Εταιρικής Πράξης
 15. MT568: Περιγραφή Εταιρικής Πράξης
 16. MT576: Statement ανοιχτών συναλλαγών
 17. MT578: Settlement Allegement
 18. MT590: Ενημέρωση για χρεώσεις, τόκους και άλλες τακτοποιήσεις
 19. MT591: Αίτημα για πληρωμή χρεώσεων, τόκων και λοιπών εξόδων
 20. MT599: Μήνυμα με ελεύθερο Format

Λογιστική

Το EFFECT FIN/S παρέχει μια ολοκληρωμένη, ενσωματωμένη ενότητα λογιστικής, με πλήρεις λειτουργίες middle και back office που βοηθούν τις εταιρείες να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να επιταχύνουν την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Μέσα από ασφαλείς και αξιόπιστες διαδικασίες, οι οργανισμοί μπορούν να διατηρούν ένα ευρύ φάσμα από λογιστικές εγγραφές, σε μια ενιαία βάση δεδομένων.

Η λογιστική πλατφόρμα FIN/S περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες:

 • Προσαρμόσιμο πίνακα λογαριασμών με φιλικό προς τον χρήστη μηχανισμό κανόνων και χαρτογράφησης

 • Διαφοροποίηση των λογιστικών εγγραφών ανά κατηγορία asset, ταξινόμηση χαρτοφυλακίου κ.λπ.

 • Λογιστικό βιβλίο πολλαπλών νομισμάτων

 • Πολλαπλές μεθόδους αναπροσαρμογής, εξόφλησης και αναγνώρισης δεδουλευμένων, μαζί με επιλογές ημερολογίου ή ρυθμίσεις ανά τέλος του μήνα και τέλος του έτους

 • Λογιστικές καταχωρήσεις κατά την ημερομηνία συναλλαγής ή την ημερομηνία διακανονισμού των συναλλαγών με διαχωρισμό των εξόδων και προμηθειών από την καθαρή αξία της συναλλαγής

 • Λογιστικές καταχωρήσεις για αναπροσαρμογή, εξόφληση, ρευστοποιημένα κέρδη και ζημιές, καταχωρήσεις διαφοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών τέλους μηνός, σημειώσεις για μονάδες υπό επένδυση

 • Συμβατότητα με εξωτερικούς παρόχους με online ή offline διασυνδέσεις

Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs)

Το EFFECT FIN/S προσφέρει διάφορους δείκτες KPI (Key Performance Indicators) που βοηθούν τις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων να παρακολουθούν τις επιχειρηματικές τους μετρήσεις αναφορικά με τις αποδόσεις πελατών και επενδύσεων, διατηρώντας παράλληλα μια σαφή εικόνα ως προς την αποτελεσματικότητα κάθε εταιρείας. Μέσα από προηγμένους πίνακες ελέγχου και αναλυτικές αναφορές, οι διαχειριστές μπορούν να αναθεωρούν τους δείκτες Απόδοσης (KPIs) ανάλογα με τους επιχειρηματικούς τους στόχους. Οι αναφορές παράγονται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, ενώ στη συνέχεια, όταν ένας δείκτης (KPIs) φτάσει σε ένα συγκεκριμένο όριο, αποστέλλονται σχετικές ειδοποιήσεις στους εξουσιοδοτημένους χρήστες. Ορισμένοι από τους βασικούς υποστηριζόμενους δείκτες συνδέονται με την ταξινόμηση των υπό διαχείριση assets (σύμβουλος, υπάλληλος, είδος υπηρεσίας, υποκατάστημα, γεωγραφική τοποθεσία) ή με την απόδοση της επένδυσης (π.χ. απόδοση των assets, ποσοστό διατήρησης πελατών, υποστήριξη πελατών, αποτελεσματικότητα, κόστος λειτουργίας κ.λπ.)

Καταγραφή αλλαγών

Όλες οι συναλλαγές και όλες οι ενέργειες που έχουν εκτελεστεί καταγράφονται στο σύστημα και είναι διαθέσιμες στον υπεύθυνο ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση καταγράφεται η ημερομηνία και η ώρα της συναλλαγής, καθώς και ο χρήστης και ο υπολογιστής που έχει εκτελέσει τη συναλλαγή. Εάν η ενέργεια είναι τροποποιητική, καταγράφονται τα στοιχεία της συναλλαγής πριν και μετά τη μεταβολή. Οι αλλαγές που καταγράφονται , είναι εξασφαλισμένο ότι δεν μπορούν να τροποποιηθούν με κανέναν τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη.

Ειδοποιήσεις και αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Το υποσύστημα online ειδοποιήσεων του FIN/S λειτουργεί στο Background της εφαρμογής πραγματοποιώντας ανάλυση σε πραγματικό χρόνο και δημιουργώντας ειδοποιήσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με παραμέτρους και στόχους που έχουν προκαθοριστεί. Τα στελέχη μπορούν επίσης να ενεργοποιήσουν:

 • Αυτοματοποιημένες αναφορές π.χ. ειδοποιήσεις για την αναφορά απώλειας αξίας χαρτοφυλακίου 10% (MIFID II) ή για παραβιάσεις των επενδυτικών κατευθυντήριων γραμμών

 • Διαδικασίες όπως π.χ. stop loss, σύμφωνα με την οποία θα δημιουργούνται εντολές πώλησης με επανυπολογισμό της θέσης του χαρτοφυλακίου και εξακρίβωση των παραγόντων ενεργοποίησης

 • Χαρτοφυλάκια και ειδοποιήσεις πελατών π.χ. κατά την πραγματοποίηση των εντολών ή τον εμπορικό διακανονισμό συγκεκριμένων χαρτοφυλακίων

Σχεδιασμός workflow

Το FIN/S περιλαμβάνει έναν ισχυρό μηχανισμό που εξομαλύνει όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες με εύχρηστες ροές εργασίας. Ο σχεδιασμός του παρέχει όλες τις βασικές λειτουργίες που χρειάζονται τα διευθυντικά και ανώτερα στελέχη των οργανισμών για ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις καθημερινές τους εργασίες, μειώνοντας παράλληλα τους κινδύνους σε επιχειρησιακό και κανονιστικό επίπεδο.

Επιπλέον, όλες οι εργασίες έχουν σχεδιαστεί με απλό και κατανοητό τρόπο, διατηρώντας ταυτόχρονα μια υψηλού επιπέδου λειτουργικότητα.

Στα βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης λειτουργίας του FIN/S περιλαμβάνεται η δυνατότητα των εξουσιοδοτημένων χρηστών να αντλούν όσες ροές εργασιών επιθυμούν, με απλή και απευθείας διαδικασία, χωρίς τεχνική παρέμβαση.

Ρύθμιση workflow

Για κάθε επιχειρηματική διαδικασία, οι χρήστες μπορούν να ορίζουν απεριόριστες διαφορετικές ροές εργασιών με βάση τις ανάγκες κάθε τμήματος. Οι διαφοροποιήσεις μπορεί να βασίζονται σε διάφορα κριτήρια, ανάλογα με το είδος κάθε διαδικασίας, που μπορεί να αφορά ομάδες χρηστών, ομάδες πελατών, είδος συμβάντος (π.χ., εντολές και συναλλαγές, εταιρική ενέργεια για ροή εργασιών θεματοφυλακής) ή είδος asset.

Για παράδειγμα, κατά την υποβολή των εντολών παρέχεται η δυνατότητα σχεδιασμού διαφορετικών workflows για Συμβουλευτικά χαρτοφυλάκια, χαρτοφυλάκια Διακριτικής Διαχείρισης ή αποκλειστικά χαρτοφυλάκια Εκτέλεσης.

Κάθε φορά που μια εργασία συνδέεται με μια ροή εργασιών, οι χρήστες μπορούν να καθορίζουν τις παραμέτρους που χρειάζεται ώστε να είναι πλήρως εφαρμόσιμη.

Έλεγχος Ασφάλειας & Πρόσβασης

Το επίπεδο ελέγχου πρόσβασης και ασφάλειας, η έγκριση workflow και η πιστοποίηση των αρχείων είναι παραμετρικά και ευθυγραμμίζονται άμεσα με την πολιτική ασφάλειας κάθε Οργανισμού.

 • Ρόλοι και Χρήστες

 • Διαχείριση κωδικών πρόσβασης

 • Διαδρομή ελέγχου

 • Αρχή των «Τεσσάρων Οφθαλμών»

 • Επικυρώσεις δεδομένων

Διαχείριση Κεφαλαίων

Η Διαχείριση Κεφαλαίων στο FIN/S, είναι μια ισχυρή λύση, σχεδιασμένη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να βελτιστοποιήσει διοικητικές διαδικασίες σε επενδύσεις Αμοιβαίων.

Τα χαρακτηριστικά της Διαχείρισης Κεφαλαίων FIN/S περιλαμβάνουν:

 • Επεξεργασία NAV

 • Κατηγορίες Μετοχών και Sub Portfolios

 • Διαχείριση Συναλλαγών

 • Διαχείριση Ροής Χρημάτων

 • Διαχείριση Εταιρικών Πράξεων

 • Υπολογισμός ημερησίων εξόδων και τόκων

 • Κανονιστικές και Συμμορφωτικές Ρυθμίσεις και Αναφορές (UCITS V και AIFMD)

 • Παραγωγή Οικονομικών Αναφορών

 • Λογιστική Αμοιβαίων

 • Reconciliation με τρίτους

Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Εναρμονισμένο με ολοένα και πιο περίπλοκους κανονισμούς και οδηγίες, το FIN/S για τα Επενδυτικά Ταμεία καλύπτει όλες τις κατηγορίες και τύπους Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (UCITS) και Εναλλακτικών Επενδυτικών Fund (AIF) όπως ΕνιαίαFund, Fund-“Umbrella”, Αμοιβαία Κεφάλαια με Κατηγορίες Μεριδίων ή Αμοιβαία Κεφάλαια με Share Classes. Το FIN/S περιλαμβάνει ισχυρές και ασφαλείς λειτουργίες για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων της Διαχείρισης Επενδύσεων, του Fund Administration του Transfer Agent Management Μέσω αυτόματων διαδικασιών και με τη χρήση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας σε κάθε τμήμα, ο Οργανισμός επιτυγχάνει τη βελτιστοποίηση των πρακτικών και της αποτελεσματικότητάς του.

Transfer Agent

Το σύστημα Transfer Agent του FIN/S, είναι μια ευέλικτη λύση, εφοδιασμένη με ασφαλή και δυνατά χαρακτηριστικά για να μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις επιχειρηματικές ανάγκες, σχετιζόμενες με επεξεργασία Κεφαλαίων.

Τα χαρακτηριστικά του Transfer Agent του FIN/S περιλαμβάνουν:

 • Τήρηση Αρχείων και Μητρώο Μετόχων

 • Αυτοματοποίηση για λήψη εντολών Συμμετοχών και Εξαγορών

 • Επεξεργασία Συμμετοχών, Εξαγορών και Ανταλλαγών

 • Διαχείριση Μερισμάτων

 • Παραγωγή Επιβεβαίωσης Συναλλαγών και Statement

 • Μαζική προετοιμασία Ειδοποιήσεων/Επιβεβαίωσης Συναλλαγών/Statement και αυτοματοποιημένη αποστολή τους μέσω email στους Επενδυτές και στους αρμόδιους υπαλλήλους του οργανισμού.

 • Διαχείριση AML

 • Υποχρεώσεις FATCA ΚΑΙ CRS

 • Ερωτηματολόγια και Κατηγοριοποίηση

 • Παρακολούθηση της Επικοινωνίας

 • Τέλη Διαχείρισης