Ειδοποιήσεις και αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Το υποσύστημα online ειδοποιήσεων του FIN/S λειτουργεί στο Background της εφαρμογής  πραγματοποιώντας ανάλυση σε πραγματικό χρόνο και δημιουργώντας ειδοποιήσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με παραμέτρους και στόχους που έχουν προκαθοριστεί. Τα στελέχη μπορούν επίσης να ενεργοποιήσουν:
  • Αυτοματοποιημένες αναφορές π.χ. ειδοποιήσεις για την αναφορά απώλειας αξίας  χαρτοφυλακίου 10% (MIFID II) ή για παραβιάσεις των επενδυτικών κατευθυντήριων γραμμών
  • Διαδικασίες όπως π.χ. stop loss, σύμφωνα με την οποία θα δημιουργούνται εντολές πώλησης με επανυπολογισμό της θέσης του χαρτοφυλακίου και εξακρίβωση των παραγόντων ενεργοποίησης
  • Χαρτοφυλάκια και ειδοποιήσεις πελατών π.χ. κατά την πραγματοποίηση των εντολών ή τον εμπορικό διακανονισμό συγκεκριμένων χαρτοφυλακίων