Διαχείριση Επενδυτικών Προϊόντων

Μέσω της Διαχείρισης Επενδυτικών Προϊόντων, ο Οργανισμός παρακολουθεί κάθε είδους επενδυτικά προϊόντα που μπορεί να περιλαμβάνονται σε ένα Χαρτοφυλάκιο.
Στο παρόν τμήμα τηρούνται όλες οι λεπτομέρειες κάθε επενδυτικού μέσου: παρέχονται περίοδοι πληρωμής κουπονιών για ομόλογα και άλλα παρόμοια προϊόντα, ενώ όλες οι πληροφορίες για οποιαδήποτε εταιρική πράξη διατηρούνται σε καθορισμένες, ευέλικτες μορφές. Αυτές οι πληροφορίες αξιοποιούνται από το FIN/S για την αυτόματη ενημέρωση κάθε χαρτοφυλακίου.

Κατηγοριοποίηση προϊόντων

Τα προϊόντα μπορούν να ταξινομηθούν σε διαμορφωμένες από τον χρήστη κατηγορίες, παρέχοντας ένα ισχυρό εργαλείο για την υλοποίηση επενδυτικών στρατηγικών και ελέγχου της συμβατότητας των πελατών.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επισύναψης παρατηρήσεων και εγγράφων σε κάθε καρτέλα προϊόντος, έτσι ώστε να διατηρείται ιστορικό οποιωνδήποτε πληροφοριών που θεωρούνται σημαντικές.

 

Τιμολόγηση

Με βάση τη μέθοδο του FIN/S, κάθε Οργανισμός μπορεί να καθορίσει μία ή περισσότερες πηγές τιμολόγησης, αξιοποιώντας τη δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών τιμών για το ίδιο προϊόν.
Σύμφωνα με την πολιτική τιμολόγησης του Οργανισμού, ορίζεται μια πρωτεύουσα πηγή τιμών (π.χ. Bloomberg), αλλά η φόρμα μπορεί επίσης να επιλέξει να χρησιμοποιήσει μια διαφορετική πηγή (π.χ. Reuters) για συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια και για συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων (π.χ. Ομόλογα).
Τα δεδομένα ενημερώνονται και υποστηρίζονται μέσω ροών από εξωτερικές πηγές όπως το Bloomberg και το Reuters. Η εισαγωγή μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους, είτε μέσω μιας άμεσης διασύνδεσης με την πηγή είτε μέσω ενός αρχείου excel ή csv.
Το σύστημα υποστηρίζει επίσης στρατηγικές για την ποιότητα των δεδομένων, όπως εκθέσεις για τον έλεγχο της εγκυρότητας όλων των πληροφοριών που ανακτώνται από εξωτερικούς παρόχους και εισάγονται στη βάση δεδομένων.

Διασυνδέσεις με παρόχους δεδομένων παγκόσμιας εμβέλειας

Η διασύνδεση με παρόχους δεδομένων παγκόσμιας εμβέλειας, όπως το Bloomberg, μπορεί να επικοινωνεί πληροφορίες όπως:
  • Προδιαγραφές προϊόντων ώστε οι κάρτες τους να συμπληρώνονται αυτόματα
  • Στοιχεία εταιρικής πράξης, σύμφωνα με τις καθημερινές ανακοινώσεις του εκδότη
  • Καθημερινή διακύμανση τιμών
Η EFFECT παρέχει επίσης τη δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης/επικοινωνίας με το Bloomberg για τη λήψη στατικών δεδομένων και την αυτόματη δημιουργία νέων προϊόντων ή την ενημέρωση των τρεχουσών (π.χ. κουπονιών ομολόγων). Με βάση τις οριοθετημένες ροές εργασιών, προστίθεται μια νέα εργασία στο “My Day” (“Ημέρα μου”) για το back office, προκειμένου να προχωρήσει στην επικαιροποίηση πρόσθετων πληροφοριών, όπως οι κατηγορίες που ορίζονται από το χρήστη (π.χ. γεωγραφική κατανομή, αξιολόγηση κινδύνου).
Εκτός από τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, η πλατφόρμα FIN/S παρέχει πληροφορίες για τα νομίσματα, τις αγορές, καθώς και για στοιχεία MIFID II (CFI, μέγεθος tick).