Διαχείριση Εντολών

Άμεση επεξεργασία και προσαρμόσιμες ροές εργασιών

Το σύστημα διαχείρισης του FIN/S απλοποιεί τους κύκλους ζωής των εντολών, από τη συμπλήρωση έως την εκτέλεση και την πληρωμή τους, με άμεσες διαδικασίες και προσαρμόσιμες ροές εργασιών. Ανάλογα με την υπηρεσία υπάρχει η δυνατότητα ορισμού διαφορετικών τύπων εντολών.
To σύστημα είναι σχεδιασμένο με απλό και αποτελεσματικό τρόπο, καλύπτοντας ταυτόχρονα ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών μέσων, πολιτικές τιμολόγησης πελατών, σχέσεις multi-broker και ανάγκες πολλαπλών νομισμάτων.

Επενδυτική Πολιτική & Κατευθυντήριες Γραμμές

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου πώλησης προϊόντων ασύμβατων με το προφίλ του πελάτη:
Εάν απαιτούνται εγκρίσεις, αποστέλλονται αυτόματα ειδοποιήσεις στους RMs ή τους συμβούλους προκειμένου να τις προχωρήσουν. Οι εγκρίσεις μπορούν να δοθούν ή να απορριφθούν μέσω κινητού τηλεφώνου, Tablet ή ενός προγράμματος περιήγησης ιστού υπολογιστή (web browser) των Συμβούλων.

Κανονιστική Συμμόρφωση

Οι έλεγχοι συμμόρφωσης εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο για τη διασφάλιση της συμβατότητας των εντολών με κανονισμούς ή άλλους περιορισμούς.
Κατά την εκτέλεση της εντολής πραγματοποιούνται online έλεγχοι σχετικοί με κανονισμούς, επενδυτικούς περιορισμούς, προκαθορισμένα όρια, έγγραφα πελατών και υπόλοιπα μετρητών.
Όσον αφορά τους ηλεκτρονικούς ελέγχους, οι αιτήσεις έγκρισης απευθύνονται σε εξουσιοδοτημένους χρήστες (φορητή συσκευή και οθόνη FIN/S “Η μέρα μου” – “My Day”) ώστε να προχωρήσει η διαδικασία έγκρισης. Ανάλογα με την απάντηση, η κατάσταση της εντολής ενημερώνεται ηλεκτρονικά.
Αν χρειαστεί, το FIN/S μπορεί να δημιουργήσει και να αποστείλει αυτόματα στον πελάτη έναν έλεγχο συμβατότητας και/ή καταλληλότητας.

Έκθεση Ex-Ante

Οι χρεώσεις και οι φόροι ενημερώνονται αυτόματα. Εφόσον χρειαστεί, μπορεί να αποσταλεί αυτόματα μια αναφορά Ex-Ante στον πελάτη ώστε εκείνος να έχει τη δυνατότητα να δεχτεί ή να απορρίψει μια εντολή χρησιμοποιώντας το κινητό τηλέφωνο, το tablet ή ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού υπολογιστή (web browser).

Διαχείριση Αυτόματης Εκτέλεσης & Υποστήριξη multi-broker

Το FIN/S υποστηρίζει την αυτόματη δρομολόγηση εντολών σε αντισυμβαλλόμενους (πρωτόκολλο FIX). Παράλληλα, είναι διαθέσιμες επιπρόσθετες διασυνδέσεις με άλλα συστήματα δρομολόγησης εντολών.

Μοντελοποίηση και Rebalancing χαρτοφυλακίων

Το FIN/S διαχειρίζεται τα μοντέλα μέσω ενός εξελιγμένου αλλά και απλουστευμένου συστήματος που προσαρμόζει αυτόματα τη συμμετοχή κάθε τίτλου. Χρησιμοποιώντας καλάθια μοντέλων εντός των χαρτοφυλακίων, το FIN/S μειώνει τον αριθμό των μοντέλων που χρειάζεται να διατηρούν οι εταιρείες, προσφέροντας αποτελεσματικότητα και ευελιξία στους επενδυτές. Επιπλέον, αναπτύσσοντας το ισχυρό επενδυτικό εργαλείο Markowitz, το FIN/S συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των μοντέλων.

Μαζικές Εντολές Πολλαπλών Χαρτοφυλακίων (Bulk Orders)

Αφού δημιουργήσει τις εντολές για τους επιλεγμένους πελάτες, το σύστημα μπορεί να τις ομαδοποιήσει, εφαρμόζοντας διαφορετικά κριτήρια (π.χ. ανά προϊόν, ανά είδος εντολής). Έτσι, αυτές οι “μαζικές” εντολές συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο (π.χ. με τη μορφή excel) και διαβιβάζονται στους αντισυμβαλλομένους. Μετά την εκτέλεση των μαζικών εντολών, το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα ταξινόμησης των συναλλαγών με βάση την αρχική ομαδοποίηση.
Οι εντολές μπορούν να προωθηθούν στους αντισυμβαλλομένους μέσω πρωτοκόλλου FIX ή άλλων προσαρμοσμένων APIs.

Διασυνδέσεις με τα βασικά τραπεζικά συστήματα

To FIN/S μπορεί επίσης να συνδεθεί με το Κεντρικό Τραπεζικό Σύστημα δημιουργώντας online blockings στους λογαριασμούς μετρητών πελατών, παρέχοντας αυτοματοποιήσεις σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες.