Αναλύσεις και Αναφορές

DashBoards

Οι πίνακες ελέγχου (Dashboards) του FIN/S παρέχουν στη Διεύθυνση Διαχείρισης, τους Relationship Managers (RMs) και τους Συμβούλους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τους υπό διαχείριση πελάτες, με έναν σύγχρονο και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο.
Τα δεδομένα σχεδιάζονται και παρουσιάζονται σε διαφορετικά σχήματα, όπως πίνακες, διαγράμματα πίτας, ιστογράμματα ή μετρητές, προσφέροντας μια συνολική εικόνα των πελατών και των επενδυτικών μέσων, ενώ οι διαδικασίες επεξεργασίας και τα εργαλεία αναφοράς διευκολύνουν τους χρήστες στις καθημερινές τους εργασίες.
Επιπλέον, οι παρεχόμενοι Βασικοί Δείκτες απόδοσης (KPIs) προσφέρουν σημαντικές στατιστικές απεικονίσεις για τους σκοπούς της διαχείρισης:

Ανάλυση Απόδοσης Χαρτοφυλακίου

Η EFFECT προσφέρει βελτιωμένη λειτουργικότητα για τη μέτρηση της απόδοσης, με βάση είτε το χρήμα είτε τον χρόνο.
Μέσα από απλά βήματα, το σύστημα παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται οι διαχειριστές για να αξιολογήσουν και να παρουσιάσουν τα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια. Επιπλέον, οι περιοδικές ή ετήσιες αποδόσεις μπορούν εύκολα να υπολογιστούν, είτε για το σύνολο του χαρτοφυλακίου είτε για συγκεκριμένους τομείς ή ακόμη και για συγκεκριμένα επενδυτικά προϊόντα. Η απόδοση μπορεί να υπολογιστεί είτε με βάση όλα τα έξοδα είτε με συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών είτε με αποκλεισμό όλων των εξόδων.
Ταυτόχρονα, το σύστημα υπολογίζει την απόδοση για χαρτοφυλάκια αναφοράς και μοντέλα χαρτοφυλακίων.
Συγκεκριμένα, η ενότητα Ανάλυση Απόδοσης περιλαμβάνει:
  • Υπολογισμό της απόδοσης για οποιαδήποτε περίοδο, συμπεριλαμβανομένων ή εξαιρουμένων των εξόδων
  • Υπολογισμό ρευστοποιημένων ή μη κερδών ή ζημιών
  • Ιστορικό απόδοσης
  • Χαρτοφυλάκιο έναντι Δείκτη Αναφοράς
  • Συνεισφορά απόδοσης
  • Αναφορά απόδοσης