CRM

Η Διαχείριση Πελατών συμμορφώνεται πλήρως με τις οδηγίες MiFID II & GDPR, προσφέροντας ασφάλεια στον Σύμβουλο Επενδύσεων μέσω της εφαρμογής κανόνων και διαδικασιών.
Κάθε πελάτης μπορεί να έχει στην κατοχή του πολλαπλά χαρτοφυλάκια μέσω πολλαπλών συμβάσεων. Επίσης, μπορεί να είναι είτε ο μοναδικός κάτοχος ενός χαρτοφυλακίου είτε ένας από τους πολλούς κατόχους του.
Για κάθε πελάτη / χαρτοφυλάκιο διατηρείται ιστορικό κινήσεων, καθώς και ολόκληρη η επικοινωνία από την έναρξη της συνεργασίας, χωρίς αλλαγές ή προσαρμογές.
Η συγκέντρωση όλων των πληροφοριών γύρω από πελάτες και χαρτοφυλάκια σε μία οθόνη, διευκολύνει τους RMs και τους Συμβούλους να παρακολουθούν και να επιβλέπουν, σε φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, οτιδήποτε ενδέχεται να χρειαστούν αναφορικά με τους πελάτες τους.
Τα προσωπικά δεδομένα, τα στοιχεία επικοινωνίας, οι επενδυτικές οδηγίες, οι κατηγορίες που ορίζονται από τον χρήστη (π.χ. Είδος Υπηρεσίας), καθώς και η πολιτική τιμολόγησης, είναι διαθέσιμες με μια ματιά:

Επενδυτικό προφίλ (KYC/AML) και Κατηγοριοποίηση

Ένα σύνολο ερωτηματολογίων μπορεί να σχεδιαστεί ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Το FIN/S κατηγοριοποιεί αυτόματα τους πελάτες και τα χαρτοφυλάκιά τους με προηγμένους διαμορφώσιμους αλγορίθμους για τον υπολογισμό της βαθμολογίας.

Πρόγραμμα χρεώσεων & Προσαρμογή συμφωνιών ανά χαρτοφυλάκιο

Το FIN/S παρέχει μια ευέλικτη και αυτοματοποιημένη πλατφόρμα επεξεργασίας χρεώσεων που υποστηρίζει τον διαφανή υπολογισμό και είσπραξη οποιουδήποτε είδους τέλους και προμήθειας.
Οι καθημερινές ανάγκες που σχετίζονται με τις χρεώσεις καλύπτονται με ακρίβεια και συνέπεια: προμήθειες και τέλη σε επίπεδο συναλλαγής, αναλύσεις προμηθειών, περιοδικά τέλη, ημερήσιες προσαυξήσεις, υπεραξίες / υψηλά τέλη υδατοσήμου, εφαρμογή εκπτώσεων ή ποσοστά. Υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού κανόνων με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως ο τύπος του παγίου, ο αντισυμβαλλόμενος ή το νόμισμα.
Ο μηχανισμός χρεώσεων του FIN/S επιτρέπει την εφαρμογή κανόνων σχετικά με διαφορετικές και περίπλοκες συμφωνίες με πελάτες, αντισυμβαλλομένους και άλλους ενδιαφερόμενους.
Τα στελέχη που επιδιώκουν να καθορίσουν τη συνολική πολιτική χρεώσεων για κάθε χαρτοφυλάκιο, μπορούν είτε να επιλέξουν μέσα από μια λίστα προεπιλεγμένων συμβάσεων για κάθε χρέωση, είτε να εφαρμόσουν διαφορετικούς κανόνες σε προκαθορισμένες συμφωνίες, μέσα από μια απλή και φιλική προς τον χρήστη διαμόρφωση.
Με αυτόν τον τρόπο, τα στελέχη μπορούν να ορίζουν διαφορετικές πολιτικές ανά χαρτοφυλάκιο εύκολα και αποτελεσματικά, χωρίς να χρειάζεται να σχεδιάζουν, να διαχειρίζονται και να τηρούν πολιτικές χρεώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρακολούθηση Επικοινωνίας

Το FIN/S διατηρεί ένα πλήρες ιστορικό επικοινωνίας με τον πελάτη, προσφέροντας προηγμένες διαδικασίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αυτόματη αποστολή εγγράφων όπως Δηλώσεις, Αναφορές ή Σημειώσεις Συμβολαίων. Μπορεί επίσης να ρυθμιστεί ώστε να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχεδιασμένα να απαντηθούν με προεπιλεγμένες απαντήσεις. Τέλος, το FIN/S επιτρέπει στους χρήστες να συγχρονίζονται με το MS-Outlook για να καταγράφουν κάθε επικοινωνία σχετική με ζητήματα που αφορούν τον πελάτη.

Ιστορικό και Επισκόπηση επενδύσεων 360ο

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι των πελατών και των εταιρειών, οι RMs και οι Σύμβουλοι χρειάζεται να έχουν συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να επικεντρωθούν απερίσπαστοι στη διαχείριση χαρτοφυλακίου και στην ανάλυση των επιλογών τους.
Η Επισκόπηση Επενδύσεων του FIN/S παρουσιάζει οτιδήποτε ενδέχεται να χρειαστείτε για μια γενική εικόνα των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων:
  • Κατανομή και ανάλυση των επενδύσεων
  • Ανάλυση απόδοσης και δείκτη χαρτοφυλακίου
  • Ανάλυση και προβλέψεις ταμειακών ροών
  • Ανάλυση επενδυτικών προϊόντων ανά πελάτη
  • Μεμονωμένη ή μαζική εντολή για μια ομάδα πελατών
  • Σενάρια “What If”
Η λειτουργία “Drill Down” είναι διαθέσιμη για επενδυτικές θέσεις ή ταμειακά υπόλοιπα.

 

Ενοποίηση Χαρτοφυλακίων και Αναφορών

Το FIN/S καλύπτει διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, προσφέροντας μια λειτουργία Επισκόπησης με υψηλού επιπέδου προσαρμογή. Διαφορετικές οθόνες και διατάξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο ανά χρήστη ή ομάδα χρηστών, αλλά και ανά επενδυτή ή ομάδα πελατών.
In browser’s header, user can find different tab per client, indicating client’s code, client’s name and portfolio code.

Επενδυτικές Προτάσεις

Το FIN/S προσφέρει μια νέα λειτουργικότητα με τίτλο “Αναλύσεις και Επενδυτικές Προτάσεις” για την καταγραφή και διαχείριση των επενδυτικών προτάσεων κάθε εταιρείας, οι οποίες ταξινομούνται με βάση τις κατηγορίες πελατών (π.χ. προφίλ κινδύνου, διάρκεια της επένδυσης, οικονομική κατάσταση).
Μια πρόταση επένδυσης μπορεί να καθοριστεί από έναν σύμβουλο και, μόλις γίνει αποδεκτή, έχει τη δυνατότητα μετατροπής σε εντολές για μια ολοκληρωμένη επένδυση, προσαρμοσμένη εξειδικευμένα σε έναν συγκεκριμένο πελάτη.

Πωλήσεις & Μάρκετινγκ

Το FIN/S περιλαμβάνει μια ενότητα που αφορά στο μάρκετινγκ που επιτρέπει στις εταιρείες να υλοποιούν με ευκολία πρακτικές μάρκετινγκ, π.χ. με την αποστολή στοχευμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ομάδες υπαρχόντων ή υποψήφιων πελατών για την προώθηση της επενδυτικής στρατηγικής.
Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τα προφίλ πελατών, ενώ κατά περίπτωση ενδέχεται να υποστηρίζεται από συνημμένα αρχεία. Παραμένοντας σε συγχρονισμό με το MS-Outlook, το FIN/S έχει τη δυνατότητα να διατηρεί αρχεία των απαντήσεων και των ενδιαφερόντων των πελατών, διαθέσιμα για περαιτέρω επεξεργασία. Όλες οι πρακτικές και λειτουργίες επικοινωνίας συμμορφώνονται με τη ρύθμιση GDPR.

Υποψήφιοι Πελάτες

Το FIN/S συλλέγει ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με υποψήφιους πελάτες, προερχόμενες είτε από καμπάνιες μάρκετινγκ είτε μέσω αυτό-εγγραφής στο Robo Advisory, ενώ στη συνέχεια παρέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα στους RMs (onboarding φάση Robo Advisor, επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).