Μετασυναλλακτικές Λειτουργίες (Post-Trade)

Το FIN/S παρέχει στο τμήμα Back Office τις παρακάτω λειτουργίες:
 • Επεξεργασία και Ιστορικό Συναλλαγών
 • Σύνθετους υπολογισμούς Προμηθειών & Αμοιβών
 • Λογαριασμό & Διαχείριση Μετρητών
 • Υπολογισμούς Περιοδικών Χρεώσεων
 • Αξιολόγηση Θέσεων & Δεδουλευμένων
 • Δείκτες και Σχεδιασμό Σημείων Αναφοράς
 • Λογιστική Εταιρικής Σχέσης

Επεξεργασία Συναλλαγών

Η ταχεία ενημέρωση των συναλλαγών είναι έργο υψηλής σημασίας για κάθε τμήμα Back Office. Το FIN/S βελτιώνει τις διαδικασίες ενημέρωσης προσφέροντας:
 • Αυτόματη εισαγωγή συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικών αρχείων των Χρηματιστών
 • Αυτόματη εισαγωγή συναλλαγών από αρχεία excel
 • Εγχειρίδια, όπου απαιτείται
 • Αυτόματες συμφωνίες με θεματοφύλακες
 • Διαδικασίες απόδοσης μαζικών εντολών (Bulk orders)
 • Πρόταση για προθεσμιακές καταθέσεις

Προμήθειες, Χρεώσεις & Φορολογία

Η ενότητα των αμοιβών παρέχει μια πλήρως παραμετρική πλατφόρμα για τη διαχείριση των πληρωμών, των φόρων, των δαπανών και άλλων χρεώσεων, εφαρμόζοντας υπολογισμούς οποιουδήποτε είδους σε οποιοδήποτε νόμισμα. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης περιοδικών τελών σε κάθε πώληση, αντίστοιχα στην περίοδο κατοχής του τίτλου.

Περιοδικές Χρεώσεις

Το FIN/S υπολογίζει τις περιοδικές χρεώσεις βάσει της εξειδικευμένης συμφωνίας κάθε πελάτη, δημιουργώντας αυτόματα τις συναλλαγές χρέωσης και εκδίδοντας τιμολόγια για κάθε χαρτοφυλάκιο.
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να απεικονίζονται καθημερινά δεδουλευμένες χρεώσεις, παρέχοντας την πραγματική εικόνα της τακτικής απόδοσης των χαρτοφυλακίων.

Λογιστική Εταιρικής Σχέσης

Κάθε συνεργάτης έχει πρόσβαση μόνο στους δικούς του πελάτες και μπορεί να εισάγει εντολές και συναλλαγές μόνο για αυτούς καθώς και να ελέγχει μόνο τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια/πελάτες του. Ο υπολογισμός της αμοιβής των αντιπροσώπων είναι εξαιρετικά παραμετρικός, σε σημείο που να καλύπτει οποιαδήποτε συμφωνία μπορεί να ισχύσει. Παράλληλα, περιλαμβάνονται εκθέσεις διαχείρισης τόσο για τις αμοιβές των αντιπροσώπων, όσο και για τον έλεγχο της απόδοσης των επενδύσεων των πελατών τους.