Σχεδιασμός workflow

Το FIN/S περιλαμβάνει έναν ισχυρό μηχανισμό που εξομαλύνει όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες με εύχρηστες ροές εργασίας. Ο σχεδιασμός του παρέχει όλες τις βασικές λειτουργίες που χρειάζονται τα διευθυντικά και ανώτερα στελέχη των οργανισμών για ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις καθημερινές τους εργασίες, μειώνοντας παράλληλα τους κινδύνους σε επιχειρησιακό και κανονιστικό επίπεδο.
Επιπλέον, όλες οι εργασίες έχουν σχεδιαστεί με απλό και κατανοητό τρόπο, διατηρώντας ταυτόχρονα μια υψηλού επιπέδου λειτουργικότητα.
Στα βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης λειτουργίας του FIN/S περιλαμβάνεται η δυνατότητα των εξουσιοδοτημένων χρηστών να αντλούν όσες ροές εργασιών επιθυμούν, με απλή και απευθείας διαδικασία, χωρίς τεχνική παρέμβαση.

Ρύθμιση workflow

Για κάθε επιχειρηματική διαδικασία, οι χρήστες μπορούν να ορίζουν απεριόριστες διαφορετικές ροές εργασιών με βάση τις ανάγκες κάθε τμήματος. Οι διαφοροποιήσεις μπορεί να βασίζονται σε διάφορα κριτήρια, ανάλογα με το είδος κάθε διαδικασίας, που μπορεί να αφορά ομάδες χρηστών, ομάδες πελατών, είδος συμβάντος (π.χ., εντολές και συναλλαγές, εταιρική ενέργεια για ροή εργασιών θεματοφυλακής) ή είδος asset.
Για παράδειγμα, κατά την υποβολή των εντολών παρέχεται η δυνατότητα σχεδιασμού διαφορετικών workflows για Συμβουλευτικά χαρτοφυλάκια, χαρτοφυλάκια Διακριτικής Διαχείρισης ή αποκλειστικά χαρτοφυλάκια Εκτέλεσης.
Κάθε φορά που μια εργασία συνδέεται με μια ροή εργασιών, οι χρήστες μπορούν να καθορίζουν τις παραμέτρους που χρειάζεται ώστε να είναι πλήρως εφαρμόσιμη.