Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Εναρμονισμένο με ολοένα και πιο περίπλοκους κανονισμούς και οδηγίες, το FIN/S για τα Επενδυτικά Ταμεία καλύπτει όλες τις κατηγορίες και τύπους Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (UCITS) και Εναλλακτικών Επενδυτικών Fund (AIF) όπως ΕνιαίαFund, Fund-“Umbrella”, Αμοιβαία Κεφάλαια με Κατηγορίες Μεριδίων ή Αμοιβαία Κεφάλαια με Share Classes. Το FIN/S περιλαμβάνει ισχυρές και ασφαλείς λειτουργίες για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων της Διαχείρισης Επενδύσεων, του Fund Administration του Transfer Agent Management Μέσω αυτόματων διαδικασιών και με τη χρήση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας σε κάθε τμήμα, ο Οργανισμός επιτυγχάνει τη βελτιστοποίηση των πρακτικών και της αποτελεσματικότητάς του.