Έξοδα και Χρεώσεις

Διαχείριση συναλλαγών & περιοδικών εξόδων

Η λειτουργία EFFECT Fees προσφέρει μια πλήρως παραμετρική πλατφόρμα η οποία εφαρμόζει υπολογισμούς οποιουδήποτε είδους σε οποιοδήποτε νόμισμα για τη διαχείριση των εξόδων , των φόρων, και άλλων χρεώσεων.
Αντίστοιχα, υπολογίζει τα περιοδικά έξοδα (Έξοδα επιτήρησης, διαχείρισης και απόδοσης) βάσει της συγκεκριμένης συμφωνίας κάθε πελάτη, δημιουργεί αυτόματα συναλλαγές χρέωσης για κάθε χαρτοφυλάκιο και εκδίδει τιμολόγια.
Η Τράπεζα μπορεί να υπολογίζει τα περιοδικά έξοδα για την περίοδο εφαρμογής (π.χ. ανά τρίμηνο) και ο υπολογισμός μπορεί να βασιστεί είτε στη μέση ΚΑΕ (Καθαρή Αξία Ενεργητικού) των χαρτοφυλακίων είτε στην ΚΑΕ κατά την τελευταία ημερομηνία της επιλεγμένης περιόδου.
Τα ποσοστά που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των περιοδικών εξόδων ενδέχεται να εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως ο υπο-θεματοφύλακας, ο τύπος των προϊόντων ή ο τύπος των πελατών, ενώ μπορούν επίσης να καθορίζονται ελάχιστες ή ανώτατες χρεώσεις.

Διαχείριση Φορολόγησης

Ο πίνακας Φορολόγησης είναι εξαιρετικά αναλυτικός, παρέχοντας στον χρήστη όλους τους διαθέσιμους φορολογικούς υπολογισμούς, βάσει διαφορετικών προϊοντικών κατηγοριών, κατοικίας πελάτη, τύπου εισοδήματος, ή μέρους που παρακρατεί τον φόρο. Το σύστημα απεικονίζει αυτές τις πληροφορίες ανά συναλλαγή, στην ενότητα Σημειώσεις Σύμβασης.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η περιοδική έκδοση φορολογικών βεβαιώσεων κάθε φορά που απαιτείται από τον Νόμο, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε σκοπό.