Στρατηγικές Επενδύσεων

Σχεδίαση επενδυτικής πρότασης

Το FIN/S έχει τη δυνατότητα να καταγράφει τις επενδυτικές προτάσεις για κάθε Οργανισμό, οι οποίες ταξινομούνται βάσει κατηγοριών πελατών.
Κάθε πρόταση περιλαμβάνει:
  • Ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά προϊόντα
  • Ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί: Διακράτηση/Αγορά/Πώληση
  • Αριθμό Μονάδων / Αξία / ή Ποσοστό Χαρτοφυλακίου
  • Παράγοντες κινδύνου (Μέγιστη απώλεια)
  • Επεξήγηση της καταλληλότητας της πρότασης για τον Οργανισμό
  • Συχνότητα ενημέρωσης της ανάλυσης και κοινοποίησής της στον πελάτη
  • Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την πρόταση (Δημιουργός)
  • Ημερομηνία διαμόρφωσης της πρότασης
Το FIN/S θα υπολογίσει τις αμοιβές των πελατών βάσει των αναλύσεων και των επενδυτικών προτάσεων σε συνδυασμό με την τιμολογιακή πολιτική που έχει αποφασίσει και εφαρμόσει ο Οργανισμός.

 

Μοντέλα Χαρτοφυλακίων και Σχεδιασμός Δεικτών Αναφοράς

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Επενδύσεων, μπορούν να δημιουργηθούν εξειδικευμένα “μοντέλα χαρτοφυλακίων”, τα οποία θα επανεξεταστούν για την καθημερινή τους απόδοση.
Με βάση τα μοντέλα αυτά, η σύνθεση των προϊόντων τους θα μπορούσε να μετατραπεί σε πραγματικά μοντέλα που συνδέονται με τα χαρτοφυλάκια πελατών, ανάλογα με το προφίλ κινδύνου τους.
Η χρήση των μοντέλων H.Markowitz και W. Sharpe (CAPM) επιτρέπει τον επιστημονικό ορισμό της στρατηγικής σύνθεσης χαρτοφυλακίου. Χρησιμοποιώντας τους δείκτες στατιστικής ανάλυσης, οι υπάρχοντες αλγόριθμοι μεγιστοποιούν την απόδοση του χαρτοφυλακίου για έναν συγκεκριμένο κίνδυνο ή, εναλλακτικά, καθορίζουν τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου “θυσιάζοντας” πιθανές αποδόσεις. Η διαγραμματική αναπαράσταση του κινδύνου έναντι της απόδοσης, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη παρουσίαση της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου και την άμεση απόκριση του συστήματος προσφέρουν εξαιρετική λειτουργικότητα σε ένα συνολικά ισχυρό εργαλείο βελτιστοποίησης.
Η επιλογή ενός κριτηρίου αναφοράς αποτελεί χαρακτηριστικό του επενδυτικού προφίλ στο χαρτοφυλάκιο κάθε πελάτη. Κάθε χαρτοφυλάκιο έχει τη δυνατότητα καθορισμού ενός συγκεκριμένου σημείου αναφοράς, το οποίο μπορεί να αποτελείται από:
– δείκτες της αγοράς
– συνδυασμό δεικτών αγοράς και επιτοκίων
– συνδυασμό άλλων σημείων αναφοράς
Τα σημεία αναφοράς υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα σε καθημερινή βάση. Η σύγκριση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου με τον δείκτη αναφοράς παρουσιάζεται διαγραμματικά.