Περιοδικές Αναφορές

Δήλωση Πελάτη

Το σύστημα μπορεί να παρέχει κάθε είδους δήλωση για ενεργά Χαρτοφυλάκια. Το οριζόμενο Νόμισμα Αναφοράς χρησιμοποιείται ανά Χαρτοφυλάκιο ή/και ανά Πελάτη. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη συχνότητα και τα μέσα αποστολής της δήλωσης καθορίζονται στο σύστημα ανά Χαρτοφυλάκιο. Το σύστημα διευκολύνει επίσης τη χρήση διαφορετικής διεύθυνσης αλληλογραφίας ανά Χαρτοφυλάκιο.
Η Δήλωση συμμορφώνεται πλήρως με τη MiFID II.
Η Δήλωση είναι παραμετρική και μπορεί να διαμορφωθεί με βάση τις παρακάτω ενότητες:
  1. Περίληψη Χαρτοφυλακίου – γενικές πληροφορίες και διαγράμματα πίτας
  2. Αξιολόγηση Χαρτοφυλακίου – τόσο σε νόμισμα βάσης όσο και σε νόμισμα αναφοράς ανά κατηγορία και τίτλο asset, επιπλέον των διαφορών απόδοσης και συναλλαγματικών ισοτιμιών
  3. Προϊόντα Περιοδικών Επενδύσεων και ταμειακές συναλλαγές τόσο σε νόμισμα βάσης όσο και σε νόμισμα αναφοράς
  4. Έσοδα Χαρτοφυλακίου ανά περίοδο
  5. Μελλοντικές ταμειακές ροές
  6. Απόδοση έναντι δείκτη αναφοράς για 3 περιόδους
  7. Δαπάνες / αμοιβές/ προμήθειες περιόδου
  8. Αποποίηση ευθυνών – Σημειώσεις
Όλες οι δηλώσεις μπορούν εύκολα να μεταφραστούν σε οποιαδήποτε γλώσσα απαιτηθεί.

Ρυθμιστικές αναφορές

Το FIN/S ακολουθεί τη νομοθεσία και μπορεί να παράσχει τις απαιτούμενες αναφορές κανονιστικών ρυθμίσεων.